Noimagge
1734

楽観的、悲観的

先ほどテレビで、悲観的な人は、悲観的な物ば…

2015/10/21 22:26